Φιλοσοφία της Ιστορίας

-25%
Φιλοσοφία της Ιστορίας
Τίτλος: Φιλοσοφία της Ιστορίας
Συγγραφέας: Γεωργούλης Κ. Δ.
Εκδότης: Παπαδήμας Ν. Δημήτριος
ISBN: 960-206-270-3
Έτος Έκδοσης: 12/1976
Σελίδες: 245
Διαστάσεις: 14Χ21, σκληρόδετο
Πρόλογος: Στεφάνου Αλέξιος Ι.
Αριθμός/Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Τιμή: 26,50€ 19,88€
Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο

Το θέμα της διαλέξεώς μας είναι να εξετάση δύο πράγματα.
Πρώτον, να διασαφηνίση τι είναι ιστορία και ιστορική πραγματικότης.
Δεύτερον,  να δώση απάντησιν εις το ερώτημα το οποίον ερωτά ποίον το νόημα της ιστορίας και του ιστορικού βίου.
Αρχίζομεν με το πρώτον αντικείμενον της εξετάσεώς μας. Ερωτώμεν τι είναι ιστορία και ιστορικός βίος. Ας απομακρυνθώμεν προς στιγμήν από πάσαν θεωρητικήν προκατάληψιν και ας προσπαθήσωμεν να καταστήσωμεν σαφή την σημασίαν την οποίαν αποδίδει η κοινή όλων των ανθρώπων γλωσσική χρήσις εις την λέξιν ιστορία.
Εις πρόχειρος αναλογισμός αρκεί δια να καταδείξη ότι την λέξιν ιστορία την εννοούμεν υπό διαφόρους σημασίας, θα προχωρήσωμεν εις μίαν διερεύνησιν και διασαφήνισιν των σημασιών αυτών.
Συνήθως, όταν ομιλούμεν περί ιστορίας, η σκέψις μας αναφέρεται εις την επιστημονικήν μάθησιν, ήτις έχει ως θέμα της να περισυλλέγη τας περί του παρελθόντος ειδήσεις, να ευρίσκη την μεταξύ των αιτιοκρατικήν εξάρτησιν, να ασκή επ' αυτών κριτικήν και να κατατάσση αυτάς εις μίαν γενικήν συμπερίληψιν. Η ιστορία ούτως νοουμένη ταυτίζεται με την ιστορικήν επιστήμην αφ' ενός και αφ' ετέρου με ολόκληρον το ολικόν της γραπτής και μη γραπτής παραδόσεως, επί της οποίας εργάζεται η ιστορική επιστήμη.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή. Η ανθρώπινη ιστορία και το νόημά της (8 - 5 - 1957)
1. Η φιλοσοφία της ιστορίας κατά την αρχαιότητα (5 - 11 - 1958)
2. Αι περί της ιστορίας γνώμαι των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων (3 - 12 - 1958)
3. Η φιλοσοφία της ιστορίας των πρώτων χριστιανικών χρόνων (28 - 1 - 1959)
4. Η φιλοσοφία της ιστορίας κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους (25 - 2 - 1959)
5. Η φιλοσοφία της ιστορίας κατά την αρχήν των νεωτέρων χρόνων (27 - 5 - 1959)
6. Η φιλοσοφία της ιστορίας κατά τον 18ον αιώνα. Βολταίρος - Ρουσσώ (2 - 11 - 1959)
7. Η ανάπτυξις των ιστορικών επιστημών και της κοινωνιολογίας κατά τον 19ον αιώνα. Χέρντερ - Κόντ (21 - 1 - 1960)
8. Αι περί της ιστορικής εξελίξεως διδασκαλίαι του Εγέλου και των οπαδών του (29 - 3 - 1961)
9. Αι περί του ευρωπαϊκού πολιτισμού προβλέψεις του Όσβαλντ Σπένγκλερ (27 - 4 - 1960)
10. Αι περί του παγκοσμίου πολιτισμού θεωρίαι του Αρνόλδου Τόυνμπη (25 - 5 - 1960)
11. Αι περί της φιλοσοφίας της ιστορίας αντιλήψεις του φιλοσόφου της ρωσικής διασποράς Νικολάου Μπερντιάεφ (23 - 11 - 1960)
12. Το βίωμα της ιστορικότητας εις την υπαρξιακήν φιλοσοφίαν του Χάιντεγγερ και του Γιάσπερς (14 - 12 - 1960)
13. Η θέσις της ιστορίας εις το σύστημα της φιλοσοφίας του Β. Κρότσε
Επίλογος. Οι νόμοι της ιστορικής ζωής (24 - 5 - 1960)

Για τον συγγραφέα:

 Ο Κωνσταντίνος Δ. Γεωργούλης γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1894 και πέθανε στην Αθήνα το 1968. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1912- 1917) και με κρατική υποτροφία (1930- 1933) Φιλολογία, Φιλοσοφία και Παιδαγωγικά στα Πανεπιστήμια του Βερολίνου και του Φράιμπουργκ, όπου είχε διδασκάλους τον Γαίγκερ, τους Χούσσερλ και Χάιντεγκερ, και τον Σπράγγελ, οι οποίοι βρίσκονταν τότε στην πρωτοπορία της ευρωπαϊκής σκέψης. Υπήρξε φύση δημιουργική και πολυμερής, δεινός ελληνιστής, φιλόσοφος και παιδαγωγός. Δίδαξε γενιές ολόκληρες μαθητών στα σχολεία της Μ. Εκπαίδευσης και καθηγητών στο Διδασκαλείο Μ. Εκπαίδευσης, του οποίου υπήρξε και Διευθυντής επί δύο τουλάχιστον δεκαετίες (1941- 1964).

Η πολυμέρεια, η περιεκτικότητα και η βαθυστόχαστη αντίληψη διακρίνουν το συγγραφικό του έργο. Κλασικά στο είδος τους είναι η «Πρώτη Φιλοσοφία» (Τα μετά τα Φυσικά) του Αριστοτέλη (1935), η μετάφραση και εισαγωγή στην «Πολιτεία» του Πλάτωνος (1939), οι εισαγωγές του στους «Νόμους» του Πλάτωνος (εκδ. Παπύρου) και στο «Συμπόσιο» του Πλάτωνος (εκδ. Ζαχαρόπουλου), η επίπονη μετάφραση του έργου του Αριστοτέλη «Φυσική ακρόασις» (Τα Φυσικά) που εκδόθηκε μετά το θάνατό του (εκδ. Παπαδήμα), «Αριστοτέλης ο Σταγιρίτης» (1962). Συνέγραψε ακόμα πολλά παιδαγωγικά συγγράμματα καθώς και φιλολογικά, φιλοσοφικά και παιδαγωγικά άρθρα στη Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, στο Εγκυκλοπαιδικό λεξικό Ηλίου και σε περιοδικά.