Βιργιλίου Αινειάς, Τόμος δεύτερος, Βιβλία V-VIII

-25%
Βιργιλίου Αινειάς, Τόμος δεύτερος, Βιβλία V-VIII
Τίτλος: Βιργιλίου Αινειάς, Τόμος δεύτερος, Βιβλία V-VIII
Συγγραφέας: Γεωργοβασίλης Δημοσθένης Γ.
Ιδιότητα Συγγραφέα: Φιλόλογος - Συγγραφέας
Εκδότης: Παπαδήμας Ν. Δημήτριος
ISBN: 960-206-102-2
Έτος Έκδοσης: 2001
Σελίδες: 431
Διαστάσεις: 14Χ21, χαρτόδετο
Αριθμός/Τόπος έκδοσης: Γ΄ έκδοση, Αθήνα
Τιμή: 31,80€ 23,85€
Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο

Ο Υπομνατιστής Σέρβιος: Μεταξύ των ευαρίθμων υπομνηματιστών των έργων του Βιργιλίου την πρώτη θέσιν κατέχει η αυθεντία του Σερβίου. Είναι άγνωστος ο ακριβής χρόνος του βίου του. Κατά τον Μακρόβιον, ο Σέρβιος έζησε την παιδικήν του ηλικίαν εις την Ρώμην, όπου εδιδάχθη και τα ποιήματα του Βιργιλίου in urbanis scholis. Εκ τινών όμως ενδείξεων φαίνεται ότι διήγαγεν όλον τον βίον του εις την Ρώμην, κατά τον 4ον αι. μ.Χ. και δη μετά το 375, επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου. Ο Σέρβιος είναι ο αυθεντικότερος υπομνηματιστής του Βιργιλίου, άποψιν την οποίαν εδέχθησαν πάντες οι περί τα ποιήματα του Βιργιλίου ασχοληθέντες μέχρι σήμερον. Το υπόμνημά του διεσώθη υπό δύο εκδόσεις: Η πρώτη εδημοσιεύθη υπό του μοναχού Daniel το 1600, και είναι εκτενεστέρα της άλλης, διότι εστηρίχθη επί περισσοτέρων χειρογράφων κωδίκων. Αλλ' η έκδοσις αύτη του Daniel, λόγω των πολλών μετέπειτα προσθηκών κατέστη ογκώδης. Ταύτης νεωτέραν έκδοσιν επεξειργάσθησαν εις τρεις τόμους (1881, 1902) οι φιλόλογοι Georgius Thilo και Hermannus Hagen, με εμπεριστατωμένην εισαγωγήν υπό του G. Thilo εις την έκδοσιν της Λειψίας, το 1878-81. Της εκδόσεως ταύτης εις ανατύπωσιν προέβη, το 1961, ο οίκος Georg Holms εν Hideshein της Δ. Γερμανίας. (Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Κείμενον - Μετάφρασις -  Σχόλια υπό Δημοσθένους Γ. Γεωργοβασίλη δ.φ. 

 

Για τον συγγραφέα:

Ο Δημοσθένης Γ. Γεωργοβασίλης γεννήθηκε το 1933 στην Παραβόλα Αιτωλοακαρνανίας. Σπούδασε Φιλολογία, Φιλοσοφία και Παιδαγωγικά. Είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Πέρασε από όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού λειτουργήματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δημοσίευσε: Ετυμολογικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, 1967, Βιργιλίου «Αινειάς» (σε τρεις τόμους: 1971, 1972, 1975), καθώς και πολλά μελετήματα στον περιοδικό τύπο.