ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

-55%
ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τίτλος: ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συγγραφέας: ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.
Ιδιότητα Συγγραφέα: Φιλόλογος - Συγγραφέας
Εκδότης: Παπαδήμας Ν. Δημήτριος
ISBN: 960-206-251-7
Έτος Έκδοσης: 12/1992
Σελίδες: 489
Διαστάσεις: 14Χ21, χαρτόδετο
Αριθμός/Τόπος έκδοσης: Γ' έκδοση, Αθήνα
Τιμή: 15,90€ 7,16€
Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο

Είναι γενικώς παραδεκτόν, ότι αι εξετάσεις εις όλας τας βαθμίδας της εκπαιδεύσεως είναι πρόβλημα και επίπονος προσπάθεια συνοδευομένη υπό της μεγίστης αγωνίας των εξεταζομένων. Δυακολώτατοι πασών όμως τυγχάνωσιν αι επί πτυχίω εξετάσεις των φοιτητών των Πανεπιστημιακών σχολών, αι οποίαι αποτελούν κατ' ακρίβειαν αληθή σωματικήν και ψυχικήν δοκιμασίαν. Κατά ταύτα ειδικαί εργασίαι και "συνόψεις" της εξεταστέας ύλης εις τας επί πτυχίοις εξετάσεις, αποτελούν αληθή προσφορά και ανακούφισιν εις τους τελειοφοίτους.
Από της δεδομένης αυτής βάσεως εκκινών ο υπογραφόμενος, προσφέρει εις τους φοιτητάς, ιδία δε εις τους τελειοφοίτους των φιλοσοφικών σχολών, την παρούσαν εργασίαν υπό τον τίτλον "Μεθόδευσις των αντίστροφων Λατινικών θεμάτων", ήτις εξασφαλίζει κατά το δυνατόν επιτυχίαν, εις τας δυσκόλους εξετάσεις του αντιστρόφου Λατινικού θέματος.
Βασικός σκοπός μου υπήρξεν η παροχή μιας πλήρους μεθόδου εργασίας, θεωρητικώς θεμελιωμένης και πρακτικώς εφαρμοζομένης, ούτως ώστε ο μελετητής να κατατοπίζηται πλήρως επί του μηχανισμού της μετατροπής του αντιστρόφου Λατινικού θέματος.
Προς τούτοις διήρεσα την παρούσαν εργασίαν εις τρία μέρη: Το πρώτον μέρος περιλαμβάνει "Βασικά στοιχεία της Λατινικής συντάξεως". Το δεύτερον μέρος περιλαμβάνει "Αναλυτικήν παρουσίασιν της μεθόδου μετατροπής του ελληνικού κειμένου εις Λατινικόν" και το τρίτον "Εφαρμογήν της μεθόδου επί σειράς θεμάτων" προς εξοικείωσιν των μελετητών επί της μεθόδου της μετατροπής του ελληνικού κειμένου εις Λατινικόν. Πιστεύω -και το λέγω εν μετριοφροσύνη- ότι δια της παρούσης εργασίας λύεται εν πρόβλημα. Εις υμάς εναπόκειται η κρίσις περί της επιτυχίας της επιλύσεώς του.

 

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Μέρος Πρώτον: Βασικά Στοιχεία της λατινικής συντάξεως
Μέρος Δεύτερον: Αναλυτική παρουσίασις της μεθόδου μετατροπής του ελληνικού κειμένου εις λατινικόν
Μέρος Τρίτον: Εφαρμογή της μεθόδου επί σειράς θεμάτων

Προς χρήσιν των μαθητών των φιλοσοφικών σχολών και παντός περί την λατινικήν φιλολογίαν ασχολουμένου.